Angående kritik mot el-cyklar från EVOBIKE

Sedan 2012 har vårt företag Nordbutiker i Sverige AB sålt el-cyklar under varumärket EVOBIKE. Vi är mycket stolta över våra cyklar och har snabbt vuxit till att bli en av Sveriges största återförsäljare av el-cyklar. Det har vi lyckats med genom att leverera produkter som uppskattas av våra kunder till mycket konkurrenskraftiga priser. Vi är även mycket stolta över att ha fått positiv kritik kring våra cyklar.

EVOBIKE El-cykel EVOBIKE ECO-3 - Guldmedalj "bäst i test" på TEST.se

http://www.test.se/elcyklar/

Evobike omdöme

Angånde den negativa kritik som framförs mot EVOBIKE via eldrift.nu och elcykelguiden.se

Via sidorna eldrift.nu och elcykelguiden.se framförs allvarlig kritik mot oss som företag och mot våra produkter med varumärket EVOBIKE.

Kritiken framförs av en tidigare kund som vi under 2012-2013 hade en långdragen tvist med. Tvisten drogs slutligen av kunden till Allmänna reklamationsnämnden utan framgång för kunden. Sedan dess har kunden skrivit ett stort antal negativa inlägg om vårt företag både på sina egna sidor eldrift.nu samt elcykelguiden.se, på omdömessidor, Facebook samt i allehanda andra kommentarsfält och dylikt. Syftet kan inte vara annat än att nå maximal spridning i avsikt att åstadkomma största möjliga skada för mitt företag.

Kritiken mot vårt företag utgör en bärande del av den förstnämnda webbplatsens övergripande innehåll. Artiklarna på skribentens egna webbplatser skrivs såsom att de utgör ett redaktionellt material präglat av de krav man kan ställa på journalistisk objektivitet. Så förhåller det sig dock inte. Dessa sidor har inte någon redaktion bakom sig utan allt material författas av en och samma person. Kritiken är i princip helt anonym. Ingenstans på webbplatserna framgår vem som är ansvarig för webbplatsen och vem som står bakom texterna med ordentliga kontaktuppgifter. Det går ej att komma i kontakt med skribenten annat än via e-postadress.

Vi vill understryka att det som framförs kring EVOBIKE och vårt företag är gravt negativt vinklat och syftar endast till att framstäla vårt företag i dålig dager för att skada vårt anseende. Uteslutande grundar sig artiklarna på rena påhitt, fantasier, hörsägen, långsökta slutsatser, insinuationer om hur saker förhåller sig etc. Vi är inte ensamma om att utsättas för denna typ av kritik. Även många andra företag kritiseras på samma osakliga sätt. Läser man fler av skribentens artiklar ser man omedelbart detta mönster. Kritiken som framförs mot oss grundar sig också, till den del det finns ett embryo av grund för skribentens påståenden, på händelser och intryck som skribenten fick efter kontakter med vårt företag för många år sedan. Kritiken är alltså inte aktuell även om den upprepas även i sentida formulerade inlägg.

Vi har i omfattande skrivelser till skribenten framfört vår syn men våra bemötanden av kritiken har lämnats utan notis. Vi har inte fått annat svar från skribenten än svar som bara kan tolkas som att skribenten inte tänker svara. Eftersom vi inte beretts möjlighet att bemöta kritiken på skribentens sida har vi registrerat domänen EVOBIKE-kritik.se. Detta för att föra fram vår syn på den kritik vi utsätts för.

Vi vill understryka att skribenten, så vitt vi vet, aldrig sett en EVOBIKE el-cykel, provcyklat en EVOBIKE el-cykel eller på annat sätt torde ha haft möjlighet att skaffa sig kännedom om våra produkter. Vi ställer oss således mycket frågande till hur skribenten kan uttala sig så säkert kring våra produkter. Som vi förstår det är skribentens huvudsakliga kritik att våra produkter kommer från Kina. Utifrån detta har skribenten utgångspunkten att produkterna inte håller måttet. Att på detta sätt uttala sig generellt om produkter från världens största producentland är kort och gott befängt. Vi har vid upprepade tillfällen bjudit in skribenten att närmare titta på våra produkter, ta del av hur vi arbetar på vårt företag etc men utan gensvar.

Sammantaget är dessvärre vår slutsats att vad som är objektivt korrekt helt saknar relevans för denna skribent. Syftet med skriverierna är endast att skada vårt varumärke EVOBIKE, vårt företag samt undertecknad som person.

Vi befarar tyvärr att denna skribent kommer att fortsätta med sina ogrundade och osakliga påhopp mot EVOBIKE, vårt företag som helhet och indirekt mot mig som person. Vi hoppas att vi med denna publikation fått framföra vårt perspektiv och att vi får ditt förtroende att leverera din EVOBIKE el-cykel.

Vi svarar gärna på frågor kring kritiken som framförs mot oss per e-post, info@EVOBIKE.se, eller telefon 08-52230980.

För EVOBIKE.se,

Martin Chavanne
VD & Ägare
Nordbutiker i Sverige AB

Evobike

 

Några kommentarer till den kritik som framförs

Den kritik som framförs är tyvärr mycket svår att bemöta då den är mycket generell, spretig samt inkonsekvent och i våra ögon ligger mycket långt ifrån en objektiv sanning.

Några exempel på felaktigheter är följande:

Det påstås att vi inte ger garanti på EVOBIKE och att vi har många undantag

Konsumentlagstiftningen är stark i Sverige och som konsument har man goda lagstadgade rättigheter att ställa krav på en leverantör. Ett företag som inte följer de regler som finns blir inte långlivat. Att bara möta upp mot lagstiftarens krav är dock inte nog för oss. I händelse av att ett problem uppstår med en produkt tar vi självklart ansvar för detta och löser problemet på smidigast möjliga sätt för kunden. Vårt absoluta fokus är att våra kunder ska bli nöjda med sina produkter och med oss som leverantör!

Vi vill påstå att vi erbjuder marknadens bästa garantipaket med 2 års garanti på hela cykeln, 5 års garanti på motorn och 10 års ramgaranti. Ingen annan leverantör erbjuder något motsvarande. Dessutom erbjuder vi möjligheten att provcykla hemma i 14 dagar, så att man inte behöver känna att man "köper grisen i säcken". Vi har INGA undantag, i negativ mening, som skiljer oss från våra konkurrenter.

Vårt företag har massor av missnöjda kunder

Sedan vårt företag startades 2005 har vi haft i storleksordningen 100000 kunder. Bara under 2016 var antalet kunder i storleksordningen 20000. Under 2016 hade EVOBIKE ca 1000 kunder. Oavsett vilka ansträngningar vi gör är det nog dessvärre ofrånkomligt att det uppstår meningsskiljaktigheter i vissa enskilda fall. Att mängder av kunder skulle vara missnöjda med oss som leverantör och de produkter vi levererar är även detta att betrakta som en direkt lögn. Jag har en mycket tydlig policy som jag kommunicerat till min personal: Jag vill att våra kunder ska vara nöjda!

Skribenten påstår sig ha kontakt med ett stort antal gravt missnöjda kunder (ett trettiotal). Dessa menar han sig ha haft kontakt med under 2013. Då vi verkligen inte vill ha missnöjda kunder och då den eventuella förekomsten av gravt missnöjda kunder är något vi tar på största allvar har vi bett skribenten att hänvisa dessa missnöjda kunder till oss. Sedan vi bad om detta under hösten 2013 har ännu ingen av dessa hört av sig. Vi har även bett skribenten om en sammanställning av dessa missnöjda kunder som skribenten påstår sig ha kontakt med, så att vi ska kunna ta kontakt med dem. Detta har dock skribenten ännu inte ansett sig ha haft tid att sammanställa trots att flera år passerat. Vi tillåter oss att ställa oss frågande kring om dessa påstått missnöjda kunder överhuvudtaget finns. Lika undrande är vi inför varför dessa missnöjda kunder i så fall inte kontaktat oss, istället för att kontakta skribenten.

Om du är en missnöjd kund till vårt företag ber jag dig att kontakta mig, Martin Chavanne - grundare, ägare och VD – så att jag personligen får titta närmare på ditt ärende.

Det påstås att EVOBIKE har mängder av fall hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN

Syftet med ARN är att avgöra tvister mellan en säljare och en köpare. I vissa fall kommer säljare och köpare inte överens och då kan ARN såsom oberoende part avgöra tvisten. Understrykas bör att det i huvuddelen av de fall där tvister avgjorts av ARN varit vi som rekommenderat kunden att vända sig till nämnden. Detta för att få en oberoende bedömning av en tvist där vi helt enkelt inte kunnat nå en överenskommelse. Så här långt har ARN endast avgjort till kundens fördel i ett fall.

Att ett ärende hamnar hos ARN är dock oavsett vad utgången blir en förlust för alla parter.

Att vårt företag skulle ha fler fall hos ARN än något annat företag av motsvarande storlek är att betrakta som en direkt lögn. Vårt företag har aldrig haft ett ärende i ARN gällande EVOBIKE. Det senaste fall som togs upp av ARN, då rörande en produkt köpt från en annan av våra butiker, är från 2013. Den anmälan kom från skribenten själv. Med tanke på vår storlek och hur länge vi bedrivit vår verksamhet kan antalet tvister som avgjorts av ARN, oavsett hur man betraktar det, inte anses som stort. En grov uppskattning är att det kan handla om ett tiotal tvister sedan 2005. Detta ska ställas i relation till att vi levererat till ca 100000 kunder under våra tolv verksamhetsår. Sedan 2013 har vi inte haft något ärende där kunden vänt sig till ARN.

Det påstås att våra EVOBIKE el-cyklar endast är kinesiska standardprodukter som vi på intet sätt varit med och designat samt att vi inte har några krav på kvalitet.

Detta är grovt felaktigt. Vi som driver EVOBIKE.se har omfattande erfarenhet av att arbeta med cyklar och produktutveckling. Inför säsongen 2015 anställdes en av Sveriges mest erfarna cykelkonstruktörer. Vi har under en följd av år arbetat mycket aktivt tillsammans med vår leverantör av EVOBIKE el-cyklar. Vi har löpande utvärderat våra produkter och förbättrat dem. Fokus har redan från början varit att skapa en produkt som ska möta upp mot höga kvalitetskrav utan att för den skull bli för dyr. Vi har haft egen personal på plats på fabriken i Kina för att direkt kunna påverka produkternas design, kvalitetskontrollera samt säkerställa att våra produkter håller högsta klass. Kvalitet är givetvis en förutsättning för nöjda kunder och det är alltid vår absoluta prioritet. Medges bör att det förekommer produkter i vårt sortiment där vår inverkan på design och konstruktion varit liten. Alltjämt ställs då samma höga kvalitetskrav på dessa produkter.

I all produktion kan självklart individuella avvikeler förekomma och ibland kan fel uppstå i produkter. Vi tar självklart i dessa fall vårt ansvar för detta och hanterar problemen på ett kundanpassat sätt från fall till fall.

Det påstås att EVOBIKE säljer olagliga elcyklar som har för stark motor

Den maximala lagliga effekten för en elcykel i Sverige är 250W. Huvuddelen av vårt sortiment har den lagliga effekten. Vi säljer även cyklar med högre effekt och vi är då tydliga med att dessa inte följer gällande lagstiftning.

Varumärket EVOBIKE är stulet och vi gör intrång i andra företags rättigheter

Detta är kort och gott helt felaktigt. Skribenten påstår dels att vi stulit varumärket från ett engelskt företag och dels från ett ungerskt företag. Det engelska företaget har dock inte registrerat varumärket och de har inga, och har heller ingen anledning att ha, invändningar mot vår användning. Det ungerska företaget som skribenten sedan påstår att vi stulit varumärket från har endast skydd för designen på sin logotyp. Det föreligger inga likheter mellan vår logotyp och det ungerska företagets logotyp. Någon kontakt med oss har aldrig tagits av det ungerska företaget med anledning av det påstådda intrånget i deras rättigheter.

Vi har sökt varumärkesskydd för EVOBIKE men ansökan avslogs av Patent- och Registreringsverket. Detta dock av helt andra skäl än de som skribenten anför. De hinder som PRV anförde för att avslå ansökan har inget att göra med intrång i de rättigheter som skribenten påstår innehas av det engelska respektive det ungerska företaget.

 

Evobike el-cykel

 
Evobike Herrcykel
Evobike Damcykel
EvobikeTrehjuling
Evobike Mountainbike
Evobike Elcykelkit
Evobike Cykelvagn